Media Times Review    Google   
___

Религия
 май 2004

1. Послание на апостол Павел към коринтяните

стих 15


15:1 Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите,

15:2 чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, - освен ако сте напразно повярвали.

15:3 Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията;

15:4 че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;

15:5 и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,

15:6 че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха;

15:7 че после се яви на Якова, тогава на всичките апостоли;

15:8 а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.

15:9 Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква.

15:10 Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, - не аз, обаче, но Божията благодат, която беше с мене.

15:11 И тъй, било че аз се трудих повече, било че те, така проповядваме и те и аз, и вие така сте повярвали.

15:12 Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите?

15:13 Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен;

15:14 и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.

15:15 При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Хриса, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват;

15:16 защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен;

15:17 и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си.

15:18 Тогава и тия, които са починали в Христос, са погинали.

15:19 Ако само в тоя живот се надяваме в Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.

15:20 Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.

15:21 Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така и чрез човека дойде възкресението на мъртвите.

15:22 Защото, както в Адама всички умират, така и в Христос всички ще оживеят.

15:23 Но всеки на своя ред; Христос първият плод, после при пришествието на Христа, тия които са Негови.

15:24 Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.

15:25 Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си.

15:26 И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена,

15:27 защото Бог "е покорил всичко под нозете Му". А когато ще е казал, че всичко е вече покорено, (с явно изключение на Този, Който Му е покорил всичко),

15:28 когато казвам, ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все.

15:29 Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо се и кръщават заради тях?

15:30 Защо и ние се излагаме на бедствия всеки час?

15:31 Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исуса нашия Господ, аз всеки ден умирам.

15:32 Ако по човешки казано, съм се борил със зверове в Ефес, какво ме ползува? Ако мъртвите не се възкресяват "нека ядем и пием, защото утре ще умрем".

15:33 Не се мамете. "Лошите другари покваряват добрите нрави".

15:34 Отрезнейте към правдата и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите.

15:35 Но някой ще рече: Как се възкресяват мъртвите? И с какво тяло ще дойдат?

15:36 Безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре.

15:37 И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго;

15:38 но Бог му дава тяло каквото Му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло.

15:39 Всяка плът не е еднаква; но друга е плътта на човеците, а друга на животните, друга пък на птиците и друга на рибите.

15:40 Има и небесни тела, и земни тела, друга е обаче, славата на небесните, а друга на земните.

15:41 Друг е блясъкът на слънцето, друг блясъкът на луната и друг блясъкът на звездите; но и звезда от звезда се различава по блясъка.

15:42 Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление;

15:43 сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила;

15:44 сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло.

15:45 Така е и писано: Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам стана животворящ дух.

15:46 Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното.

15:47 Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

15:48 Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните.

15:49 И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния.

15:50 А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното.

15:51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,

15:52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

15:53 Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие.

15:54 А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: Погълната биде смъртта победоносно."

15:55 О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?

15:56 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;

15:57 но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.

15:58 Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа труда ви не е празден.