Media Times Review    Google   
___

Политика
 април 2004

Отговор
на
финансовия министър на Милен Велчев
на

Отвореното писмо относно
необходимостта от намаление на данъците

 
     Уважаеми дами и господа,
 
     Благодаря Ви за гражданската позиция по отношение на данъчната реформа, изложена в Отвореното писмо до мен и министър-председателя на Република България.
     Фактът, че в писмото ви няма нито ред, подлагащ на съмнение икономическата стабилност на страната, приемам като признание за успешната политика, водена от правителството на управляващата коалиция НДСВ - ДПС. Благодарение на тази стабилност, днес е възможно специалисти като всеки един от вас да подлагат на обществено обсъждане посоката, в която да се развива данъчната политика на страната в краткосрочен и дългосрочен план.
     Напълно съм съгласен с вас, че високите данъци имат негативен социален ефект, в резултат на което недобросъвестният бизнес преминава в сферата на сивата икономика. Също така съм съгласен, че по-ниските данъци "благоприятстват предприемачеството и поемането на риск", и че способстват за привличането на чуждестранни инвестиции.
     Именно споделяйки тези виждания, Министерството на финансите и Министерският съвет още преди две години оповестиха данъчната си стратегия за тригодишен период напред. Нашето правителство е първото, което направи крачка в тази посока и позволи на предприемачите да планират бизнеса си спрямо намеренията ни в областта на данъчното облагане.
     Като икономисти споделяме общи виждания за намаляване на прякото данъчно облагане и затова през 2005 г. ще спазим обещанието за продължаващо намаляване на преките данъци. Както е оповестено в данъчната ни стратегия, планираме през следващата година да намалим корпоративния данък до 15 на сто, а данъкът върху общия доход за най-ниско доходните групи - до 10%. Позволявам си да ви напомня, че от 2005 г. планираме поетапното въвеждане на семейното подоходно облагане.
     При продължаваща финансова и икономическа стабилност в следващите години, е логично и целесъобразно да се мисли в посоката, изложена от вас.
     Това обаче едва ли може да се приложи за областта на социалното осигуряване. Както ви е добре известно и в този момент бюджетът на Държавното обществено осигуряване е със значителен дефицит. При прилагане на намалени ставки дефицитът на Националния осигурителен институт ще нарасне.
     Загубата за осигурителната система, ако се въведе занижената ставка ще възлезе при база 2004 година на около 2.2 млрд. лв. Ако загубата на приходи се добави към сегашния дефицит по бюджета на ДОО - 576 млн.лв., то общият недостиг ще достигне 2.8 млрд. лв., за който няма никакъв източник за покриване. Следва да се има предвид, че осигурителната система е разходопокривна и солидарна, и размерът на вноските е неразривно свързан с размера на получаваните пенсии и помощи.
     Ние като отговорни политици сме длъжни да мислим за тяхното обезпечаване.
     Надявам се разбирате нашите аргументи за по-гъвкаво и справедливо облагане на този етап при поддържане на финансовата стабилност на страната.
   
СОФИЯ МИНИСТЪР:
22.03.2004 г. МИЛЕН ВЕЛЧЕВ

MTR връзки:
коментар на члена на управителния съвет на Българската макро-икономическа асоциация и икономист в Института за пазарна икономика
Георги Ангелов

Предложение за въвеждане на единна 10-процентова данъчна ставка от 2005 година
----------------
София, 19 март 2004 година