Media Times Review    Google   
___

икономика
 декември 2005

Алтернативен бюджет:
резюме


     Вече трета поредна година Институтът за пазарна икономика изготвя алтернативен бюджет, който има за цел да покаже, че намалението на данъците е възможно да се реализира за относително кратък срок. Бюджетът на ИПИ за 2006 г. предвижда приходи в размер на 35.2% от брутния вътрешен продукт (БВП), разходи – 34.8% от БВП и съответно излишък от 0.4% от БВП.
     Този бюджет се базира на следните реформи:
     • Намаление на преките данъци до 10% - данък върху печалбата, данък върху доходите, осигурителни вноски;
     • Премахване на данъка върху дивидентите;
     • 8% осигуровка за родените след 1959 г. в частен пенсионен фонд;
     • Ограничаване на държавните разходи чрез намаление на администрацията, на разходите за издръжка на държавните ведомства, съкращаване наполовина на субсидиите за губещи дейности;
     • Премахване на програмите за намеса на трудовия пазар, по-бърза приватизация и прехвърляне на капиталови разходи към частния сектор, по-малък резерв за структурна реформа;
     • Използване на излишъците в бюджета за пенсионна реформа.
     В резултат от намалението на общото равнище на данъците ще се увеличат разполагаемите доходи, ще нарасне стопанската активност, ще се създадат повече стимули за предприемачеството и труд, за спестявания, инвестиции и натрупване на капитал, ще се ускори икономическият растеж и ще се увеличи благосъстоянието на хората.

Статията е от "Плосък данък. Месечен бюлетин за ниски данъци".


MTR връзки
Намалението на данъчно-осигурителната тежест, особено що се отнася до преките данъци, има силно влияние върху стимулите за избор между труд и почивка, между плащане и укриване на данъците, между спестяване и инвестиции, между поемане на предприемачески риск и въздържането от него, между създаване и закриване на работни места. В резултат, данъчното бреме има силно отрицателно влияние върху икономическия растеж, заетостта, доходите, плащането на данъци.
Георги Ангелов

Алтернативният бюджет за 2006 година предвижда разходи в размер на малко над 16 милиарда лева, т.е. почти 35% от очаквания БВП. В сравнение с проектобюджета на правителството, разходите са с 5% от БВП по-ниски. В сравнение с гласувания бюджет за 2005 година, алтернативният бюджет за 2006 година предвижда съвсем леко намаление на номиналното ниво на разходите.
Георги Ангелов