Media Times Review    Google   
___

перспективи
 април - май 2007

ЕЛЕМЕНТИ НА ФАСАДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ

От МОМЧИЛ БАДЖАКОВ


I. ОБРЕЧЕНИ ЛИ СМЕ НА ФАСАДНА ДЕМОКРАЦИЯ?

"Не само днешният, но и по-раншният исторически опит показва, че демокрацията все още не е изстрадана ценност за повечето българи. Както казва Стоян Михайловски България след своето освобождение от османско владичество не е свободна, а освободена страна, българите не са свободни, а освободени. Културната модернизация на българското общество изостава значително след неговата индустриална и политическа модернизация." целият текст

II. ЕЛЕМЕНТИ НА ФАСАДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ

"Хората се отнасят все по-критично към реалностите на българската политика. Демокрация има, но тя или е само формална, неистинска, или е непълна, ограничена само в някои отношения. Ето това е реалният израз на фалша на демокрацията в България, на това, че тя служи за прикритие на съвсем различна политическа практика! " целият текст

III. ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В "ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ"

"Демокрацията е душевното спокойствие на гражданите…" - така накратко определя демокрацията Монтескьо още преди два века и половина. Това определение е много важно и съществено. Демокрацията, когато не е фалшива и фасадна създава у гражданите чувство на сигурност и спокойствие, че винаги правата им ще бъдат защитени, че свободният гражданин няма да е под овластения, че демокрацията е за всички, а не само за властимащите. Създава ли днешната българска демокрация такива чувства?" целият текст


МОМЧИЛ ДОЙЧЕВ БАДЖАКОВ е доцент по "Теория на политиката" в департамента по Политически науки на Нов български университет. Преподава и в Правно-историческия факултет на Югозападния университет Н.Рилски" Благоевград. Д-р по философия от 1988 г. Член на Русенския комитет и Клуба за подкрепа на гласността и преустройството от тяхното основаване. Бил е говорител на Софийския клуб за демокрация в СДС и заместник-председател на Партията на свободата. Негови са книгите "Политика. Основи на политиката", "България в кръговете на аномията" (в съавторство с Ж. Владимиров, И. Кацарски и Т. Тодоров ) и "България след 1997 г. - ефекта на тунела" (в съавторство с Ж. Владимиров, И. Кацарски и Т. Тодоров )