Media Times Review    Google   
___

отворено писмо
 април - май 2007

О Т В О Р Е Н О П И С М О

в отговор на статията

“Евангелисти зарибяват нашенци по радиото. България мишена на секта",

публикувана в бр. 676 от 14 март 2007г. на в-к “Телеграф”

Уважаеми Дами и Господа,

Като граждани на Република България и представители на Евангелската християнска общност в България не за първи път попадаме на статия, която касае евангелско – протестантската общност в България.

Въпреки законовата възможност всеки свободно да изразява своето мнение, изказването на митрополит Кирил, че "Евангелистите са секта, тъй като нямат свое духовенство" е недопустимо и накърнява доброто ни име. Загрижени сме за подхода на медията, която стъпвайки на подобни оценки и изказвания, публикува материал, който не само не информира обществото за факти, но тенденциозно и преднамерено дискредитира една религиозна общност за сметка на друга.

Недопустима е каквато и да е квалификация “секта” на второто по големина в света, след католическото, крило на Световното християнство, а именно Протестантското християнство.

В конкретната статия не е ясно какви източници и факти ползва авторката Таня Антонова, но въпреки това същата смело е направила оценки и изводи, които представляват поредната злоупотреба с поднасянето на информация на българския читател. Подобен род статии не само нарушават правата на многобройни законови общности и лица, но предизвиква нетолерантност на обществото към тях. В този смисъл медиите за години наред се превърнаха в защитници и лобисти за интересите на православната църква като я толерират и противопоставят на “другите религии."

Въпреки ролята на традиционната православна религия за българското общество, последното е имало много бележит и исторически мигове именно поради протестантското християнство в годините на своята история.

Българското протестантство се заражда в България около 1800-1820 година в резултат от усилието на прогресивни православни българи за реформи в църквата и обществото.

Българските протестанти имат своето историческо място и значителен принос в борбите за национално освобождение, за освобождението на Македония, за обособяването на прогресивната култура и обществено-политическо развитие у нас, както и в развитието на икономиката ни.

Много наши министри, държавни служители, общественици и учители са възпитани в прочутия Роберт колеж в Цариград (евангелско учебно заведение със завидна репутация).

Първият български вестник “Зорница” е протестантски.

Първите детски градини и сиропиталища с училища за деца и юноши до 16 години, гимназиите по западен модел у нас са протестантски.

Болници и домове за бедни се изграждат и ръководят от протестанти. Икономическото и банковото дело се развиват под благотворното влияние на западния и българския протестантизъм, като голяма част от финансистите и предприемачите ни следват в Швеция, Германия и Англия - страни с протестантско население .

Това е само малка част от историческите факти за приноса и ролятa на протестантството.

Сега България e част от Европейския съюз, където преобладава католицизма и протестантството. Интересно e как ние като българи бихмe реагирали ако Западна Европа реши, че православната религия е секта?!

И на какво основание журналистката Таня Антонова и митрополит Кирил си позволяват тaкива неоснователни твърдения за евангелизма в България?

От български граждани, представители на Евангелската християнска общност в България, принадлежащи към законно регистрираното вероизповедание Апостолска реформирана църква

MTR връзки
Не само днешният, но и по-раншният исторически опит показва, че демокрацията все още не е изстрадана ценност за повечето българи. Както казва Стоян Михайловски България след своето освобождение от османско владичество не е свободна, а освободена страна, българите не са свободни, а освободени.
МОМЧИЛ БАДЖАКОВ

Моделът на управляема демокрация все пак е безнадежно закъснял за бъде успешен и траен. Той е антитеза на глобалната мрежа, в която се развива Европейски съюз. Равнището на конвергенция между отделните страни-членки неизменно води до по-високи равнища на взаимовлияние. Идва Втората вълна. Тази която ще ни освободи от зависимостите на прехода и от неговите сценаристи. Тя ще дойде по-бързо и по-радикално отколкото се представяме. Няма как да станем по-богати и по-свободни, ако не си върнем правото на избор.
Илиян Василев